دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 7 LTE

SP Flash Tool | اندروید 7.0 | TB-7504X

 

 Lenovo Tab 7 LTE (TB-7504X)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 7 WIFI

SP Flash Tool | اندروید 7.0 | TB-7304F

 

 Lenovo Tab 7 Wi-Fi (TB-7504F)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 7 Essential

SP Flash Tool | اندروید 7.0 | TB-7304F

 

 Lenovo Tab 7 Essential Wi-Fi (TB-7304F)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 7 Essential

SP Flash Tool | اندروید 7.0 | TB-7304X

 

 Lenovo Tab 7 Essential 4G (TB-7304X)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 7 Essential

SP Flash Tool | اندروید 7.0 | TB-7304I

 

 Lenovo Tab 7 Essential 3G (TB-7304I)

دانلود رام رسمی و آپدیت تبلت Tab 4 10 Plus

Qualcomm CPU | اندروید 7.1.1 | TB-X704F

 

 Lenovo Tab 4 10 Plus (TB-X704F)


توضیحات