دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی Galaxy A8

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | A800F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-A800I

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-A8000

۴فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-A800IZ

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-A800YZ

Galaxy A8


توضیحات