رام اصلی و آپدیت رسمی سامسونگ Galaxy S6

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G920F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G920i

G920FD / اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9208

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9200

 

Galaxy S6

رام اصلی و آپدیت رسمی سامسونگ Galaxy S6 Edge

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | G925F

اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G925I

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ , ۵٫۰٫۲ | SM-G9250

Galaxy S6 Edge

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی Galaxy J5

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500FN

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500F

۴فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500Y

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-J5007

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J500M

اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-J500N0

Galaxy J5

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی Galaxy A8

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | A800F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-A800I

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-A8000

۴فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-A800IZ

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-A800YZ

Galaxy A8

دانلود رام رسمی و آپدیت گوشی Galaxy J7

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J700F

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J700H

اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-J700M

 

 

Galaxy J7

دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی سامسونگ Galaxy S6 Edge Plus

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928F

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928N0

اندروید ۵٫۱٫۱ | SM-G928W8

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928G

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928I

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۷٫۰ , ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G928C

۴ فایل ، تک فایل | اندروید ۶٫۰٫۱ , ۵٫۱٫۱ | SM-G9280

 Galaxy S6 Edge Plus


توضیحات